Efectuarea stagiului pentru absolventii de învatamânt superior

Legea nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de învatamânt superior, modificata recent prin Legea 164/10 iulie 2017, reglementeaza faptul ca toti absolventii de studii superioare pot debuta în profesie cu 6 luni de stagiu platit, în scopul:
a) asigurarii tranzitiei absolventilor de învatamânt superior de la sistemul de educatie la piata muncii;
b) consolidarii competentelor si abilitatilor profesionale pentru adaptarea la cerintele practice si exigentele locului de munca în vederea integrarii în munca;
c) dobândirii de experienta si vechime în munca;
d) dobândirii de vechime în specialitate, dupa caz.
Durata perioadei de stagiu este de 6 luni, cu exceptia profesiilor pentru care exista reglementari speciale.
Stagiarul este debutantul în profesie, angajat cu contract individual de munca, cu exceptia celor care dovedesc ca au desfasurat, potrivit legii, activitate profesionala în acelasi domeniu, anterior absolvirii. Stagiarul, pe perioada stagiului, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, în schimbul unei remuneratii denumite salariu, în baza unui contract individual de munca si a contractului de stagiu.
Este interzisa utilizarea stagiarilor la prestarea altor activitati si/sau exercitarea altor atributii în afara celor prevazute în fisa postului si în contractul de stagiu.
Contractul de stagiu se încheie odata cu încheierea contractului individual de munca, în conditiile prezentei legi. Durata contractului de stagiu este de 6 luni, cu exceptia situatiilor în care prin legi speciale este prevazuta o alta perioada de stagiu.
Salariul de baza lunar al stagiarului, stabilit prin contractul individual de munca, este cel negociat de parti, pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe saptamâna, în conditiile legii, ce se completeaza cu prevederile din cuprinsul contractului colectiv de munca aplicabil.
Finantarea stagiului se poate realiza din urmatoarele surse:
a) bugetul propriu al angajatorului;
b) fonduri europene structurale si de investitii si fonduri publice nationale aprobate în bugetul asigurarilor pentru somaj;
d) sponsorizari ale persoanelor fizice si/sau juridice;
e) alte surse, potrivit legii.
Angajatorul care încheie un contract de stagiu, în conditiile prezentei legi, beneficiaza, la cerere, pe perioada derularii contractului de stagiu, de o suma în cuantum de 1.350 lei/luna, acordata din bugetul asigurarilor de somaj în limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie.