Ucenicia la locul de munca

Legea nr. 279/2005, modificata recent prin Legea 164/10 iulie 2017, reglementeaza modalitatea de efectuare a uceniciei la locul de munca.
Ucenicia reprezinta formarea profesionala realizata la locul de munca în baza unui contract de ucenicie. Programul de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca constituie parte integranta a contractului de ucenicie.
Poate încheia contract de ucenicie persoana care îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) face demersuri pentru a-si gasi un loc de munca, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agentia pentru ocuparea fortei de munca în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în conditiile legii;
b) a împlinit vârsta de 16 ani;
c) nu are calificare pentru ocupatia în care se organizeaza ucenicia la locul de munca;
d) îndeplineste conditiile de acces la formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, pe niveluri de calificare, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Se pot încadra în munca în calitate de ucenici si urmatoarele categorii:
a) cetatenii straini, precum si apatrizii care au obtinut permis de munca în România, conform reglementarilor legale în vigoare;
b) cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European si membrii de familie ai acestora.
Durata contractului de ucenicie se stabileste în functie de nivelul de calificare pentru care urmeaza sa se pregateasca ucenicul, fara a putea fi mai mica de:
a) 12 luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobândirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 2;
b) 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobândirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 3;
c) 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobândirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 4.
Salariul de baza lunar, stabilit prin contractul de ucenicie, este cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara în vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe saptamâna. Durata timpului de munca este de 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamâna, iar în cazul tinerilor cu vârsta de pâna la 18 ani, durata timpului de munca este de 6 ore pe zi si 30 de ore pe saptamâna.
Finantarea formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca se poate realiza din:
a) resurse proprii ale angajatorilor;
b) sponsorizari ale persoanelor fizice si/sau juridice;
c) fonduri europene structurale si de investitii si fonduri publice nationale aprobate în bugetul asigurarilor pentru somaj;
d) alte surse legale constituite: donatii, taxe etc.

Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, în conditiile legii, beneficiaza, la cerere, pe întreaga perioada de derulare a contractului de ucenicie, de o suma în cuantum de 2.250 lei/luna, acordata din bugetul asigurarilor de somaj în limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie.